WWW.ARABABUL.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Gerek bu sözleşme ve gerekse bu sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden (Ek-1 İlan ve Listeleme Hizmetleri Şartları, Ek-2 Site İçinde Bulundurulması Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Ek-3 Gizlilik Politikası, Ek-4 Kullanım Sözleşmesi) ve açıklamalardan (www.arababul.com dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan işbu WWW.ARABABUL.COM Üyelik Sözleşmesi (ki tamamı birlikte sözleşme olarak anılacaktır),

Şirket merkezi 19 MAYIS MAH. İNÖNÜ CAD. ZİTAŞ C5 BLOK D:6 KADIKÖY - İSTANBUL adresinde olan ARABABUL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL PAZARLAMA LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca "Arababul" olarak anılacaktır) ile www.arababul.com'a üye olurken "ÜYE"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

"ALICI": "SATICI" tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın almak üzere “SATICI”yla Arababul vasıtası ile irtibata geçen gerçek veya tüzel kişi olan "ÜYE".

"ÜYE": www.arababul.com web sitesine üye olan ve "SİTE" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

"KULLANICI": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"SATICI": "ÜYE"lere yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi.

"SİTE": www.arababul.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"ARABABUL ÜYELIK HESABI" “Üye”nin “Site” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üye”likle ilgili konularda “Arababul”a talepte bulunduğu, “Üye”lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağı taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile “Site” üzerinden erişilen “Üye”ye özel hesap.

“İLAN VE LİSTELEME HİZMETLERİ” “Arababul” tarafından “Site” içinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’de genel bir şekilde kapsamı açıklanan, teknik özellikleri, “Site” içinde bulunacağı konum, yayınlanma süresi, satış fiyatı, ödeme koşulları gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden “Üye”ye seçim şansı tanınarak “Üye”nin kendi tercihler doğrultusunda kişiselleştirebileceği “Site”de yer alacak ilan(lar).

“ARABABUL HİZMETLERİ” (Kısaca "HİZMET"): “Site” içerisinde “Üye”lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Arababul” tarafından ortaya konulan uygulamalar. “Arababul”, “Site” içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Üye”lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. “Arababul” tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Arababul” tarafından ilgili “Hizmet”in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından “Üye”lere duyurulur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, "Site"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Arababul" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı" ve/veya ”Üye”, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Arababul" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. “Kullanıcı” ve/veya “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

4.1. Üyelik "Site"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "Site"ye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "Arababul" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "Arababul" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi "Arababul" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Site kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Site üyeliğinin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Site" hizmetlerinden faydalanırken ve "Site"deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Site"nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. "Üye", "Arababul"un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.1.3. "Üye"lerin, "Arababul” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla “Arababul Üyelik Hesabına” girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, “Arababul”un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. "Üye"ler "Site" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Arababul", "Üye"ler tarafından "Arababul"a iletilen veya "Site" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye"ler, "Arababul"un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. "Arababul"un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Site"yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"lerin, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", "Arababul"un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Arababul" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Arababul"un doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. "Site"de "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Arababul"un, "Arababul" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "Arababul", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.2. "Arababul"un Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "Arababul", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "Arababul Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin kesintisiz olarak sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. "Arababul", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Site" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Arababul", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "Arababul"un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Arababul" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Arababul" tarafından yapabilir. "Arababul" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "Site" üzerinden, "Arababul"un kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Sitelere, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "Arababul" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Site" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Sitelar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen siteler veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Arababul"un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. "Arababul", "Site"de yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5. "Arababul", "Site"nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "Arababul" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.6. "Arababul", "Üye"nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davrandığını tespit etmesi durumunda "Üye"ye herhangi bir ihbarda bulunmadan sözleşmeyi fesh edebilir, "Üye"nin üyeliğine son verebilir ve "Arababul" nezdinde bulunan hesapları üzerinde tazminat ve diğer talep hakları saklı kalmak kaydıyla cezai şart olarak el koyabilir.

6. "Arababul" Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

"Arababul" "Site"de, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "Hizmet"leri "Üye"lere sağlayacaktır. "Arababul" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

"Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya barter’a konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye"nin "Arababul Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "SİTE" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,

6.1. "Arababul" İlan ve Listeleme Hizmetleri

6.1.1. "Üye", "Arababul Üyelik Hesabı" üzerinden "Arababul" tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre "Arababul Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve Arababul Veritabanı’na yükleyecektir.

6.1.2. "Arababul", "İlan ve Listeleme Hizmetleri” "Arababul Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan ve Listeleme Hizmetleri”ne ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan ve Listeleme Hizmetleri"ne göre "Arababul Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.3. "Arababul", "Üye" tarafından "Arababul Üye Hesabı" üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "İlan ve Listeleme Hizmetleri"ne uygun olarak "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları "İlan ve Listeleme Hizmetleri"nde belirtilen şekilde "Site"de yayınlanmasını kabul veya red edecektir. "Arababul", "Üye" tarafından ""İlan ve Listeleme Hizmetleri"ne uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları Site’nin "İlan ve Listeleme Hizmetleri"ne ilişkin kısmında yayınlayacaktır.

6.1.4. "Arababul", Site’de yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "Arababul" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde "Üye"de ilgili "İlan ve Listeleme Hizmetleri" için ödemiş olduğu bedelin iadesini "Arababul"dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5. "Arababul", "Üye"nin ilanlarının başka sitelerde ve arama motorlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "Arababul"a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

6.1.6. "Arababul" hiç bir koşul ve şart altında "Üye" tarafından "Site"de yayınlatılan ilanlara ilişkin herhangi bir hukuki sorumluluğu ve taraf sıfatı bulunmamaktadır. "Üye" işbu sözleşme koşulları çerçevesinde yayınlattığı reklam nedeniyle "Arababul"un uğradığı veya uğrayacağı her türlü zararlar "Üye" tarafından tazmin edilecektir.

6.1.7. "Üye", "Arababul Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan ve Listeleme Hizmetleri"ne ilişkin seçimleri olmak "Arababul Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.8. "Üye", "Arababul Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.9. "Üye", "Site"de yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Site"nin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Site"de yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.10. "Üye", "Site"de yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-2’de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "Arababul", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesh edebilir.

6.1.11. "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.12. "Üye", seçmiş olduğu "İlan ve Listeleme Hizmetleri"nde "Arababul" tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu "İlan ve Listeleme Hizmetleri" bedelini "İlan ve Listeleme Hizmetleri"nde belirtildiği şekilde "Arababul"a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.2.1. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Site"nin ilgili yerlerinde belirtilen "Site"nin ve "Site"de sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "Arababul"un ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

6.2.2. "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "Arababul"a yapılan taleplere karşı "Arababul"u her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.3. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "Hizmet"lere ek olarak "Site"den duyurulan ve kullanım koşulları “Site”nin ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "Arababul" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Site"nin ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Site"nin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. Yasaklı Ürün ve Hizmetlerİ

7.1. "Arababul" tarafından Sitede verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi "Arababul" tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere işbu sözleşmenin EK-2 bölümünde belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında "Üye"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarraftu bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye" tarafından Sitede satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun "Arababul" tarafından tespit edilmesi halinde "Arababul" ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren "Üye"nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7.3. "Arababul" gerekli gördüğü durumlarda "Üye"ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) "Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. "Üye", yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak "Arababul" şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, "Arababul"u hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. "Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde "Arababul"un doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. "Üye", "Site"'de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

7.4. "Site"'de yürürlükteki ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunu, mevzuatı ve rejimine aykırı olarak, gümrük işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye'ye giriş yapmış ürünlerin sergilenmesi ve satışı yasaktır.

8. Üye Profili

8.1. "Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "Üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş “Üye Profili”ni başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler "Arababul"un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

8.2. "Üye"lerin, "Arababul" tarafından Sitede belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, "Arababul" tarafından tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

9. Ücretlendirme

"Arababul", işbu sözleşme kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri" ve ek "Hizmet"lerle ilgili "Hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Site"nin ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "Site"de aksi belirtilmediği takdirde, "Site"deki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

"Arababul", “Site” dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller “Site”nin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

10. Gizlilik Politikası

"Arababul", "Site"’de "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK-3 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” kapsamında kullanabilir. "Arababul" "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak “Gizlilik Politikası”nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu "Site" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Site"nin (sınırlı olmamak kaydıyla "Arababul Veritabanı", "Arababul Atayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Arababul"un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""Arababul"a ait ve/veya "Arababul" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "Arababul" hizmetlerini, "Arababul" bilgilerini ve ""Arababul"’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Arababul"un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde "Arababul" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Arababul"un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde "Arababul" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Arababul"; "Arababul" hizmetleri, "Arababul" bilgileri, "Arababul" telif haklarına tabi çalışmaları, "Arababul" ticari markaları, "Arababul" ticari görünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

"Arababul", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Arababul" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Arababul" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Arababul"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Arababul"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. "Arababul" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "Arababul"un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"Arababul"u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.6. Yürürlülük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
 
Bizi Takip Edin  facebook
Copyright ©2012 ArabaBul.com. Her hakkı saklıdır.  Kullanım Sözleşmesi  Gizlilik Politikası